برای برنامه نویسی ابتدا باید که برنامه داشته باشید(الگوریتم) که بر اساس اون برنامه رو بسازید که چند مثالی براتون میزنم
الگوریتم برنامه رو بنویسید که مجموع 2 عدد را حساب کند
1_شروع
2_aوb,را بخوان
3_مجموع aوbرا در cقرار بده
4_cرا چاپ کن
5_پایان.
یا  الگوریتم برنامه رو بنویسید که جذر یم عدد را حساب کند.
1_شروع
2_aرا بخوان
3_جذز a را در c قرار بده
4_cرا چاپ کن
5_پایان

و بعد از الگوریتم به فلوچارت یا رمد نما نیازمندیم که باید انرو داشته باشیم که با اشکالنشان می دهند.

بیضی             : شروع و پایان
متوازی الاصلاع:چاپ و خواندن
مستطیل         : ویرایش کردن
لوزی              : شرط گذاشتن(در متن های بعدی توضیح خواهم داد)